Converter ARM-20 to TI-14

Converter ARM-20 to TI-14